Wat geloven wij

Wij geloven in God, de schepper van deze wereld. De mensen werden ontrouw aan God en daardoor gingen zonde en dood in de wereld heersen. Maar door het lijden en het offer van Jezus Christus, Gods zoon, aan het kruis, werd de wereld weer met God verzoend! Ieder die dat gaat geloven wordt zelf ook met God verzoend. Deze goede tijding over Gods liefde voor de wereld en het herstel van de relatie met God werd door God via de profeten aan het volk Israël bekend gemaakt en later door Jezus Christus aan zijn volgelingen. Veel daarvan is opgeschreven en kunnen wij nog nalezen in de Bijbel. In de Bijbel hebben wij een uitstekend middel om God te leren kennen.
Wanneer iemand door te gaan geloven volgeling van Jezus Christus wordt ontvangt hij van Hem een buitengewone gave, de Heilige Geest. De Heilige Geest helpt in het geloven en bij het leven naar Gods wil. Christus navolgen doet ervaren hoe goed God is en verlost iemand van het leven als slaaf van zonde. Een christen is daarom een bevoorrecht mens en heeft in zijn geloof veel steun in tegenslagen of  lijden. Christenen die leven in landen waar geen geloofsvrijheid is en die onderdrukt worden, houden in geloof toch vol.
Gelovigen hebben een relatie met God en met elkaar. Dat is zichtbaar in de kerk. De kerkleden komen bij elkaar tijdens de kerkdiensten om God te eren en te luisteren naar de verkondiging.

De inhoud van het geloof wordt veel uitvoeriger beschreven in de belijdenisgeschriften van de kerk. De oudste geloofsbelijdenis van de kerk is de Apostolische Geloofsbelijdenis die door de christelijke kerken al in de tweede eeuw na Christus werd aanvaard.
De tekst daarvan is:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven.

Deze geloofsbelijdenis wordt in onze kerkdiensten nog iedere zondag uitgesproken. Ook een teken van de verbondenheid met christenen die al eeuwen voor ons leefden!